การทำประกันแบบกลุ่มบุคคล

  • @wollapoch
  • 21/05/2017
  • 0
ประกันกลุ่ม

การทำประกันแบบกลุ่มบุคคลคือ การทำประกันภัยสำหรับบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกันโดยผู้เอาประกันแต่ละคนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันในทางใดทางหนึ่งและมีความเสี่ยงในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น การทำประกันสุขภาพแบบกลุ่มบุคคลสำหรับพนักงานที่ทำงานในบริษัทเดียวกัน หรือการทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน

โดยหากเป็นการทำประกันภัยกลุ่มสำหรับพนักงานบริษัทก็ถือเป็นการให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานนอกเหนือจากการประกันสังคมที่บังคับตามกฎหมาย และยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทเองในกรณีที่บริษัทอาจขาดแรงงานหากพนักงานเสียชีวิต ส่วนกรณีการทำประกันกลุ่มสำหรับเด็กนักเรียนนั้นก็ถือเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เด็กนักเรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ยังขาดความระมัดระวัง และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงสำหรับโรงเรียนที่อาจต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่เด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้มีส่วนได้เสียในตัวพนักงาน และโรงเรียนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในตัวนักเรียน อันทำให้องค์กรต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเข้ามาเป็นผู้เอาประกันให้แก่กลุ่มบุคคลในความดูแลของตนได้ตามหลักการที่ว่าผู้เอาประกันต้องมีส่วนได้เสียกับบุคคลได้รับการทำประกันชีวิต โดยการทำประกันภัยแบบกลุ่มนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

1.การทำประกันชีวิตกลุ่ม
                โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มนั้นบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ มักจะทำให้กับพนักงานของตนเอง โดยบริษัทประกันในท้องตลาดก็จะมีข้อกำหนดในเรื่องจำนวนพนักงานที่แตกต่างกันไป บางแห่งอาจรับทำประกันให้บริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป บางบริษัทก็อาจกำหนดจำนวนขั้นต่ำไว้มากกว่านั้น โดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งในและนอกเวลาการทำงาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยก็ตามและอาจมีข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินตามวงเงินการประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ที่ลูกจ้างได้ระบุเอาไว้

2.การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
                ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมถึงคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะต่าง ๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น มือ นิ้วมือ เท้า สายตา เป็นต้น โดยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทประกันบางแห่งอาจกำหนดให้มีความคุ้มครองในส่วนของวงเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ซึ่งการทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มนี้ยังสามารถช่วยลดภาระของนายจ้างในส่วนของกองทุนเงินทดแทนได้อีกด้วย

3.การประกันสุขภาพกลุ่ม
                ให้ความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตามวงเงินที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ความคุ้มครองด้านทันตกรรม ความคุ้มครองกรณีตั้งครรภ์และคลอดบุตร เป็นต้น

ทั้งนี้วิธีการออกกรมธรรม์สำหรับการทำประกันภัยกลุ่มนั้นบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์หลักเพียงฉบับเดียวมอบไว้ให้กับหน่วยงานที่เป็นผู้เอาประกัน และจะออกหลักฐานเป็นเอกสารรับรองการมีประกันภัยซึ่งโดยปกติจะออกเป็น “บัตรประกันอุบัติเหตุ หรือบัตรประกันสุขภาพ” ให้กับสมาชิกที่เป็นลูกจ้างหรือเด็กนักเรียนไว้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือใช้สิทธิรักษาพยาบาลกรณีมีการเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น

ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงิน
* การลงทุน หุ้น กองทุนรวม
* วางแผนภาษี คนที่มีรายได้ประจำ รายได้อิสระ เจ้าของธุรกิจ
* ออบแบบแผนรายได้หลังเกษียณ ไม่ทำงานแล้ว จะมีรายได้จากช่องทางใดบ้าง
* วางแผนสุขภาพ  ป้องกันค่ารักษาพยาบาลก้อนโตในอนาคต ด้วยจ่ายตามจริงแบบเหมาจ่าย

ติดต่อ : วรพจน์ @ ที่ปรึกษาการเงิน “Fin2Infinity”
> Line ID : fin2infinity
> TEL : 063-2259898
> fanpage : Fin2Infinity
> ที่ตั้ง OFFICE @ อาคารพหลโยธินเพลส ติด BTS อารีย์

ขอบคุณรูปภาพฟรี จาก pixabay.com
บทความโดย MoneyCare

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code