การลงทุนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • @wollapoch
  • 13/12/2016
  • 0
economic

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการตั้งเป้าหมายในการออมและการลงทุนได้เป็นอย่างดี โดยแนวความคิดมาจากเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางรวมไปถึงความไม่ประมาท และการนำความรู้ ความสามารถ นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ประกอบกับการวางแผนในการจัดการ การตัดสินใจลงมือทำด้วย เพื่อให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งมีหลักปฏิบัติง่ายๆ ภายใต้กรอบแนวความคิด ของการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนตามพื้นฐานชีวิตแบบดั้งเดิม โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกัน

สำหรับปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยหลักปฏิบัติง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ดังนี้

ความพอประมาณ  หมายถึง การมีความพอดีไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป  ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เบียดเบียนหรือทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน ไม่ว่าการผลิตหรือการบริโภคต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ

ความมีเหตุผล หมายถึง  การกระทำใดๆที่เกี่ยวกับความพอเพียงโดยคำนึงถึงเหตุและผลที่สำคัญอย่างรอบคอบ  พิจารณาจากหลายปัจจัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ควรเตรียมตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยหลากหลายปัจจัยที่อาจจะแตกต่างกันออกไปที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้ามาก่อน ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือไม่ดีก็ตาม  เพื่อจะได้รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทางที่ดี ตามแบบฉบับของปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับการวางแผนการลงทุนด้วยปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคน โดยมีหลักปฏิบัติให้ยึดปฏิบัติ เพื่อให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานและให้พึ่งพาตนเองได้  รวมไปถึงการรู้จักจัดการกับปัญหาได้เป็นอย่างดี โดยอยู่ภายใต้กรอบของความพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวความคิด การตัดสินใจ การดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันที่ควรอยู่ในระดับพอเพียง ทั้งความรู้ในด้านต่างๆ ที่ควรนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงมือ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนการลงทุนตามหลักความพอเพียง ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยความระมัดระวัง นอกจากความรู้ที่เป็นเงื่อนไขด้านความรู้รอบตัว ความสามารถส่วนตัว ที่จำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมแล้ว   ควรมีคุณธรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ควรนำมาปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็น การมีวินัยในตัวเอง มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความอดทน  มีสติปัญญาที่ดี  มีความานะอดทน มีความเพียร และมีสติในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   สิ่งต่างๆเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมการวางแผนการลงทุนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนได้ไม่ยาก  หากทุกคนมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเชิงบวก การมีทัศนคติที่ดี   ความเพียร ความตั้งใจ  มีความรู้ มีคุณธรรม เป็นต้น

ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงิน
* การลงทุน หุ้น กองทุนรวม
* วางแผนภาษี คนที่มีรายได้ประจำ รายได้อิสระ เจ้าของธุรกิจ
* ออบแบบแผนรายได้หลังเกษียณ ไม่ทำงานแล้ว จะมีรายได้จากช่องทางใดบ้าง
* วางแผนสุขภาพ  ป้องกันค่ารักษาพยาบาลก้อนโตในอนาคต ด้วยจ่ายตามจริงแบบเหมาจ่าย

ติดต่อ : วรพจน์ @ ที่ปรึกษาการเงิน “Fin2Infinity”
> Line ID : fin2infinity
> TEL : 063-2259898
> fanpage : Fin2Infinity
> ที่ตั้ง OFFICE @ อาคารพหลโยธินเพลส ติด BTS อารีย์

ขอบคุณรูปภาพฟรี จาก pixabay.com
บทความโดย MoneyCare

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code