ข้อแตกต่างระหว่างประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ

  • @wollapoch
  • 14/05/2017
  • 0
ข้อแตกต่างระหว่างประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ

ยังคงเป็นข้อสงสัยของใครหลายคนสำหรับเรื่องประกันชีวิตกับประกันสุขภาพว่าถ้าทำประกันชีวิตแล้วหากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้รับความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลด้วยหรือไม่ หรือหากต้องการจะทำประกันสุขภาพเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำประกันชีวิตจะสามารถทำได้หรือไม่ ประเด็นต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดความสับสนในหมู่คนทั่วไปและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจทำประกันได้ ในวันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อแตกต่าง 4 ประการระหว่างการทำประกันชีวิตกับประกันสุขภาพมาชี้ชัดกันไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำประกันมากขึ้น ดังต่อไปนี้

ลักษณะความคุ้มครอง การทำประกันชีวิตนั้นจะได้รับความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตหรือยังมีชีวิตอยู่จนพ้นระยะเวลาที่กำหนดโดยจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวนหนึ่งตามทุนประกันที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ส่วนประกันสุขภาพนั้นจะได้รับความคุ้มครองในส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพ โดยจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนนั้นจะจ่ายให้ตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์

  1. การส่งเบี้ยและระยะเวลาคุ้มครอง การส่งเบี้ยประกันชีวิตนั้นจะเป็นการชำระเบี้ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วจะได้รับความคุ้มครองต่อไปแม้จะไม่ได้จ่ายเบี้ยแล้วก็ตามขึ้นอยู่กับแบบกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันเลือก เช่น กำหนดระยะเวลาส่งเบี้ยประกันชีวิต 7 ปี และได้รับความคุ้มครอง 15 ปี เป็นต้น จะเห็นได้ว่าผู้เอาประกันนำส่งเบี้ยประกันชีวิตเพียง 7 ปี แต่จะได้รับความคุ้มครองต่อไปอีก 8 ปี แม้จะไม่ได้ส่งเบี้ยแล้วก็ตาม
    แต่หากเป็นกรณีของการทำประกันสุขภาพนั้นผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองปีต่อปี กล่าวคือหากปีนี้นำส่งเบี้ยประกันเพื่อทำประกันสุขภาพก็จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับปีนี้เท่านั้น และหากปีหน้าต้องการทำประกันสุขภาพก็ต้องนำส่งเบี้ยใหม่เป็นรายปี หากไม่นำส่งก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
  2. การลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปในแต่ละปีนั้นสามารถนำมาใช้หักลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด แต่เบี้ยประกันสุขภาพไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ แม้จะทำประกันชีวิตพ่วงสัญญาประกันสุขภาพก็ตามหากต้องการลดหย่อนภาษีก็จะต้องนำเบี้ยเฉพาะส่วนที่เป็นประกันชีวิตมาคิดลดหย่อนเท่านั้น จะไม่สามารถนำส่วนที่เป็นเบี้ยประกันสุขภาพมาคำนวณเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้
  3. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม การทำประกันชีวิตสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองอื่นๆได้ เช่น สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายได้ โดยใช้ประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักและเลือกซื้อประกันอื่นๆเพิ่มเติมส่วนการทำประกันสุขภาพนั้นเป็นการทำสัญญาเพื่อความคุ้มครองในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเช่น ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ทำประกันสุขภาพไม่สามารถซื้อความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมได้

ด้วยข้อแตกต่าง 4 ประการที่ว่ามานี้คงจะพอช่วยให้ผู้อ่านรับทราบและเข้าใจเรื่องประกันชีวิตกับประกันสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น และคงไม่เกิดความสับสนในการเลือกทำประกันให้ตรงกับความต้องการอีกต่อไป

ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงิน
* การลงทุน หุ้น กองทุนรวม
* วางแผนภาษี คนที่มีรายได้ประจำ รายได้อิสระ เจ้าของธุรกิจ
* ออบแบบแผนรายได้หลังเกษียณ ไม่ทำงานแล้ว จะมีรายได้จากช่องทางใดบ้าง
* วางแผนสุขภาพ  ป้องกันค่ารักษาพยาบาลก้อนโตในอนาคต ด้วยจ่ายตามจริงแบบเหมาจ่าย

ติดต่อ : วรพจน์ @ ที่ปรึกษาการเงิน “Fin2Infinity”
> Line ID : fin2infinity
> TEL : 063-2259898
> fanpage : Fin2Infinity
> ที่ตั้ง OFFICE @ อาคารพหลโยธินเพลส ติด BTS อารีย์

ขอบคุณรูปภาพฟรี จาก pixabay.com
บทความโดย MoneyCare

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code