• Homepage
  • >
  • วางแผนการลงทุน

เรื่องน่ารู้ก่อนการลงทุน RMF

  • @wollapoch
  • 13/12/2016
  • 0
อย่างที่หลายท่านทราบเกี่ยวกับการลงทุน RMF ซึ่งเป็นกองทุนออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณและยอดเงินที่ได้จากการลงทุนนั้นสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องจนอายุครบ 55 ปี รวมไปถึงต้องมีระยะเวลาในการลงทุนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้

วางแผนการลงทุนกับกองทุนรวม RMF

  • @wollapoch
  • 12/12/2016
  • 0
สำหรับกองทุนรวม RMF หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นกองทุนออมเงินระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจและน่าลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหากองทุนออมเงินระยะยาว กลุ่มผู้ที่ต้องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ นอกจากนี้ กองทุนรวม RMF