• Homepage
 • >
 • วางแผนการลงทุน

เรื่องน่ารู้ก่อนการลงทุน RMF

 • @wollapoch
 • 13/12/2016
 • 0
อย่างที่หลายท่านทราบเกี่ยวกับการลงทุน RMF ซึ่งเป็นกองทุนออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณและยอดเงินที่ได้จากการลงทุนนั้นสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องจนอายุครบ 55 ปี รวมไปถึงต้องมีระยะเวลาในการลงทุนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้

วางแผนการลงทุนกับกองทุนรวม RMF

 • @wollapoch
 • 12/12/2016
 • 0
สำหรับกองทุนรวม RMF หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นกองทุนออมเงินระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจและน่าลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหากองทุนออมเงินระยะยาว กลุ่มผู้ที่ต้องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ นอกจากนี้ กองทุนรวม RMF

การวางแผนการลงทุน LTF

 • @wollapoch
 • 10/12/2016
 • 0
หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังคิดอยากจะลงทุนหรือต้องการออมเงินในระยะยาว รวมไปถึงการวางแผนในการลงทุนเกี่ยวกับภาษีในแต่ละปี ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ถือว่าสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละท่าน ได้เป็นอย่างดี กองทุนในที่นี้หมายถึง กองทุนรวม LTF

การวางแผนออมเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลตอบแทนสูงสุด

 • @wollapoch
 • 06/12/2016
 • 0
หากต้องการประสบความสำเร็จในการออมเงิน นอกจากมีการวางแผนการออมเงินที่ดีและเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนในการออมเงินอย่างแท้จริง จะต้องประกอบไปด้วยการบริหารจัดการเวลาโดยกำหนดระยะเวลาและเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเอง การบริหาร