• Homepage
 • >
 • วางแผนปกป้องความเสี่ยง

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจเลือกทำประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 02/01/2017
 • 0
การทำประกันสุขภาพ ช่วยลดภาระทางการเงินของตัวท่านเองรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัว คนรอบข้างด้วย ก่อนการตัดสินใจทำประกันสุขภาพจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย เพื่อให้ได้ประกันชีวิตได้ตามความต้องการของผู้เอาประกัน ดังนั้น จะเลือกประกันสุขภาพแบบไหน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี

ความสำคัญของการทำประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 28/12/2016
 • 0
สุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับตัวบุคคลเอง การดูแลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ เชื่อว่าหลายๆท่านอาจลืมนึกถึงหรืออาจละเลยเรื่องสุขภาพรวม

การวางแผนกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อรับมือภาษีมรดก

 • @wollapoch
 • 14/12/2016
 • 0
หลายคนอาจคิดว่า รวยอยู่แล้วจึงไม่จำต้องกังวลเกี่ยวกับภาษีมรดก แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนรวยทั้งหมด อีกหลายคนอาจจะไม่ใช่คนที่มีฐานะร่ำรวย และภาษีมรดกนั้นอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่มีฐานะปานกลางได้ การวางแผนการเงินในอนาคตเพื่อเตรียมรับมือกับภาษีมรดก

มาดูประโยชน์ของการทำประกันชีวิตกันเถอะ

 • @wollapoch
 • 10/12/2016
 • 0
คนไทยเริ่มทำประกันชีวิตมากขึ้นทุกปี เนื่องจากระบบข้อมูลข่าวสารดีขึ้น ประกอบกับ ปัจจุบันมีตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพเต็มเวลามากขึ้น ทำให้คนไทยมีโอกาสรับรู้ถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตมากขึ้น และเหตุผลที่คนไทยทำประกันชีวิต ได้แก่ ด้านการให้ความคุ้มครอง 1.เพื่อปกป้องรายได้ที่อาจสูญเสียไป หากต้องจากไปก่อน

ประกันชีวิตกับการป้องกันเงินออมของคุณ

 • @wollapoch
 • 04/12/2016
 • 0
สำหรับคนหนุ่มสาวที่เริ่มทำงาน และอยากมีวินัยในการเก็บออมเพื่อเงินก้อนในอนาคต ควรเริ่มต้นซื้อประกันแบบออมทรัพย์เพื่อเริ่มต้นการเก็บออมแต่เนิ่นๆ และประกันประเภทออมทรัพย์ที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป ยังสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
Page 2 of 2«12