• Homepage
  • >
  • ช่วงบั้นปลายชีวิต

การเตรียมตัวให้พร้อม การวางแผนเพื่อการเกษียณ

  • @wollapoch
  • 31/12/2016
  • 0
การออมเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เพื่อการออมเงิน เพื่ออนาคตที่สดใส มีชีวิตที่ดี ในช่วงบั้นปลายชีวิต เชื่อว่าหลายคนยังใช้ชีวิตอยู่บนความประมาท และไม่มีการวางแผนในการใช้เงิน ไม่ได้นึกถึงอนาคตข้างหน้าเมื่อยามเราอายุมากขึ้น ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงานเหมือนสมัยวัยรุ่น