• Homepage
 • >
 • ประกันชีวิต

3 ทางแก้เมื่อมีปัญหาในการส่งเบี้ยประกันชีวิต

 • @wollapoch
 • 21/05/2017
 • 0
การทำประกันชีวิตคือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยเป็นการปกป้องความมั่งคั่งในทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ ซึ่งถือเป็นการวางแผนทางการเงินอย่างหนึ่งเพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินที่วางเอาไว้

ข้อแตกต่างระหว่างประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 14/05/2017
 • 0
ยังคงเป็นข้อสงสัยของใครหลายคนสำหรับเรื่องประกันชีวิตกับประกันสุขภาพว่าถ้าทำประกันชีวิตแล้วหากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้รับความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลด้วยหรือไม่ หรือหากต้องการจะทำประกันสุขภาพเพียงอย่างเดียว โดยไม่ทำประกันชีวิตจะสามารถทำได้หรือไม่

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต

 • @wollapoch
 • 03/01/2017
 • 0
ประกันชีวิต เชื่อว่าทุกคนคงคุ้นหูกันมากแล้ว ซึ่งเปรียบเสมือนหลักทรัพย์อีกหนึ่งชนิด และผู้ที่ทำประกันชีวิตก็จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย จากการทำประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านการออมเงิน ด้านการให้ความคุ้มครอง ด้านการลงทุน สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

ประกันชีวิตกับการป้องกันเงินออมของคุณ

 • @wollapoch
 • 04/12/2016
 • 0
สำหรับคนหนุ่มสาวที่เริ่มทำงาน และอยากมีวินัยในการเก็บออมเพื่อเงินก้อนในอนาคต ควรเริ่มต้นซื้อประกันแบบออมทรัพย์เพื่อเริ่มต้นการเก็บออมแต่เนิ่นๆ และประกันประเภทออมทรัพย์ที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป ยังสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย