• Homepage
  • >
  • ประกันยามเกษียณ

การออมเงินเพื่อการเกษียณ

  • @wollapoch
  • 31/12/2016
  • 0
การวางแผนทางการเงิน เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะละเลย ไม่ค่อยได้ใส่ใจมากนัก หากใครที่ยังไม่เริ่มต้นลงมือวางแผนทางการเงิน สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ยังไม่สาย เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใครๆก็ทำได้ แค่มีวินัยในตัวเองรู้จักวิธีการจัดการกับการเงินของตัวเอง มีการวางแผนและมีเป้าหมายอย่างชัดเจน