• Homepage
  • >
  • ระยะเวลาคุ้มครอง

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลากับแบบตลอดชีพแตกต่างกันอย่างไร

  • @wollapoch
  • 18/05/2017
  • 0
แรกเริ่มเดิมทีนั้นการทำประกันชีวิตไม่ได้มีรูปแบบความคุ้มครองที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากการโอนความเสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันชีวิตโดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องจ่ายเบี้ยเป็นเงินจำนวนหนึ่ง ให้ผู้รับประกันภัยเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นกองทุน

ข้อแตกต่างระหว่างประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ

  • @wollapoch
  • 14/05/2017
  • 0
ยังคงเป็นข้อสงสัยของใครหลายคนสำหรับเรื่องประกันชีวิตกับประกันสุขภาพว่าถ้าทำประกันชีวิตแล้วหากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้รับความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลด้วยหรือไม่ หรือหากต้องการจะทำประกันสุขภาพเพียงอย่างเดียว โดยไม่ทำประกันชีวิตจะสามารถทำได้หรือไม่