• Homepage
  • >
  • รายรับรายจ่าย

การบริหารรายจ่ายให้ร่ำรวย

  • @wollapoch
  • 07/01/2017
  • 0
บ้างครั้ง เรานิยมที่จะจ่ายเงินซื้อของมากกว่า ที่จะออมเงิน หรือเงินเหลือเท่าไร แล้วค่อยออมเงินแล้วกัน แต่บ้างที ใช้จ่ายจนไม่เหลือเงินออมเลย วันนี้เลยขอใช้วิธีการออมเงินอีกวิธีก็คือ จ่ายเงินให้เกลี้ยงเลย ยิ่งจ่าย ยิ่งร่ำรวย หลายคนสงสัยว่า รายจ่ายนี่นะ ที่จะทำให้ร่ำรวย จ่ายแล้วเงินก็หมดซิครับ แถมไม่มีเงินเก็บ

การวางแผนการเงินที่ดีสู่ความมั่งคั่ง

  • @wollapoch
  • 02/12/2016
  • 0
ปัจจุบันการออมเงินมีหลากหลายรูปแบบมาก วิธีการออมเงินก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล ว่าจะใช้วิธีไหนในการออม การออมเงินไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็น ใช้ซื้อของที่อยากได้ ซื้อของที่ต้องการ ใช้จ่ายในเหตุฉุกเฉิน เช่น เวลาเจ็บป่วยหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ทราบล่วงหน้า