• Homepage
  • >
  • ออมเงินเพื่อการเกษียณ

การวางแผนยามเกษียณ เพื่อบั้นปลายชีวิตที่ดี

  • @wollapoch
  • 31/12/2016
  • 0
เชื่อว่าหลายท่านที่กำลังอายุมากขึ้น คงกำลังคิดว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อใกล้ถึงบั้นปลายชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจ และมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อจะได้ใช้ชีวิตในยามแก่เฒ่าหรือเกษียณอายุ หลายๆท่านอยากจะมีความสุขเมื่อมีอายุมากขึ้น แก่ชรา ได้อยู่กับลูกหลานำได้ทำกิจกรรม ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ทำสวน ไปเที่ยว

การออมเงินเพื่อการเกษียณ

  • @wollapoch
  • 31/12/2016
  • 0
การวางแผนทางการเงิน เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะละเลย ไม่ค่อยได้ใส่ใจมากนัก หากใครที่ยังไม่เริ่มต้นลงมือวางแผนทางการเงิน สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ยังไม่สาย เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใครๆก็ทำได้ แค่มีวินัยในตัวเองรู้จักวิธีการจัดการกับการเงินของตัวเอง มีการวางแผนและมีเป้าหมายอย่างชัดเจน