• Homepage
  • >
  • อัตราดอกเบี้ย

จากโปรแกรมเมอร์สู่เส้นทางที่ปรึกษาการเงิน

  • @wollapoch
  • 14/05/2017
  • 0
หลังจากที่เราต้องเกษียณอายุหรือไม่ได้ทำงานแล้ว อายุที่จะอยู่ต่อไปถึงเสียชีวิต เราจะมีเงินเก็บที่ต้องมีเงินค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไร ซึ่งเวลานั้นเอง ผมได้รู้จักเครื่องมือทางการเงินต่างๆ เช่น ตลาดเงิน (ตั๋วเงิน) ตราสารหุ้น ตราสารหนี้ เป็นต้น และตอนนี้อายุเท่าไร จะต้องเก็บเงินเอาไว้ใช้ตอนยามเกษียณ