• Homepage
  • >
  • อิสรภาพทางการเงิน

มนุษย์เงินเดือนฟังทางนี้หากอยากมีอิสรภาพทางการเงิน

  • @wollapoch
  • 10/07/2017
  • 0
ความฝันของมนุษย์เงินเดือนหลายคน แต่การจะทำความฝันให้เป็นความจริงคงต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน และใช้ความอดทนไม่ใช่น้อย

Passive income หาจากการทำอะไรได้บ้าง

  • @wollapoch
  • 27/11/2016
  • 0
ด้วยแนวความคิดด้านการใช้ชีวิตและการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคอดีตทำให้เกิดกระแสการสร้างรายได้ในรูปแบบที่เรียกว่ารายรับจากการที่ไม่ต้องทำงานหรือpassive income ซึ่งรายรับจากการที่ไม่ต้องทำงาน หรือpassive income เป็นสิ่งที่คนยุคใหม่